Πρόοδος Έργων

Μερίμνει και δαπάναις των μελών του Συνεταιρισμού έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα έργα υποδομής.
  • Η Α΄ φάση έργων οδοποιίας (εργολαβία ΑΒΑΞ Α.Ε.) που αφορούσε την διάνοιξη, όλων των οδών ( χωματουργικά). Η β’ φάση έργων οδοποιιας (εργολαβίες «ΔΗΜ-ΕΡ» Α.Ε. – «ΑΒΑΞ» Α.Ε.), που αφορούσε την κατασκευή των κρασπεδόρειθρων και την ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση των αρτηριών Α1 – Α2 – Α3, των συλλεκτηρίων οδών Σ1 – Σ2 – Σ3 – Σ4 και τέλος όλων των τοπικών οδών.
  • Η Γ΄ φάση έργων οδοποιίας (εργολαβία ΑΛΤΕΚΑ Ο.Ε.), που αφορά την κατασκευή όλων των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας – τους πεζόδρομους – τους κλιμακωτούς δρόμους – τα έργα αντιστήριξης πρανών επιχώσεων (πτερυγότοιχοι εξ οπλισμένου σκυροδέματος) και όλα τα έργα απορροής ομβρίων υδάτων (τάφροι ερεισμάτων περισυλλογής και διεύθυνσης των ομβρίων – πλακοσκεπείς και σωληνωτοί οχετοί διέλευσης οδών – φρεάτια περισυλλογής ομβρίων – κανάλια εξ οπλισμένου σκυροδέματος με μαντεμένιες σχάρες, για την περισυλλογή των ομβρίων από τα καταστρώματα των οδών κ.λπ.)
  • Η Γ΄ φάση έργων οδοποιίας είχε διαιρεθεί σε τέσσερις (4) ισοδύναμους τομείς. Μέχρι σήμερα έχουν αποπερατωθεί ολοσχερώς τα έργα του 1ου, του 2ου, του 3ου τομέα και ήδη εκτελούνται τα έργα του 4ου και τελευταίου τομέα.
  • Απομένουν προς κατασκευή οι ειδικές κατασκευές 3ου και 4ου τομέα.

Για να μπορέσετε να δείτε λεπτομέρειες στην αεροφωτογραφία αυτή, θα πρέπει να κάνετε κλικ επάνω της. Προσοχή το αρχείο είναι μεγάλο (~7ΜΒ).